Main Page

Valadares.:[es] Una familia formada por un matrimonio y una pequena nina, llegó a un pueblo cercano a una ciudad que olia a mar, algas, pescado, berberechos, pero también a hierro y sudor humano.
La ciudad era hermosa. Descansaba sobre las laderas de un pequeno montículo que en la antigüedad habia sido fortaleza para la defensa de una de la rías más bellas del mundo, escenario de episodos piratas, abastecimiento de buques en la 2a Guerra Mundial y ruta de la ingente emigración que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX salia de nuestras empobrecidas tierras hacia ignotas tierras de un manana desconocido.
Pero hablemos del pueblo. Era un pueblo campesino, obrero y solidario. Bastante inculto por la falta de escuelas pero con muchas ‘iglesias del vino’ que daban desahogo a numerosos parroquianos que las frecuentaban para olvidar en compania las asperezas de una vida dura. Si la vida del obrero era ingrata, no lo era menos la de la mujer !Ah! La mujer de este pueblo todavia está esperando ese monumento en agradecimiento a su espiritu de trabajo, abnegación y colaboración en la prosperidad, no solo del pueblo, sino tambien de la ciudad a la que nos referimos.

[en] A family formed by marrige and a little girl came to a small village near city which smelt of sea, algas, fishes, cockles but also of iron and human sweat.
The city was beautiful. I was resting on the slopes of a small mound which in a past had been the fortress for defense of the most beautiful rivers in the world, the escenario of pirate’s episodos, the supply for ships during World War II and the path of the huge emigration in the late XIX and early XX century which went out from our impoverished lands to unknown future.
But let’s talk about the village. It was a rural village, working-class and with a deep sense of solidarity. Rather uneducated because of the lack of the schools but with many ‘temple of wine’ which gave the relief to many inhabitants going there with their company to forget the asperity of their hard life. Yes, the worker’s life was disagradable, the woman’s life wasn’t even better. Ah! The woman from this village still is waiting for that gratitude monument dedicated for her spirit of work, devotion and colaboration in the prosperity, not only of the village but also of that city.

[pl] Rodzina złożona z małżeństwa i małej dziewczynki przyjechała do wioski blisko miasta pachnącego morzem, algami, rybami i małżami, ale także pełnego zapachu żelaza oraz ludzkiego potu.
Miasto było piękne. Odpoczywałam na zboczu małego wzgórza, które niegdyś było twierdzą obronną dla najpiękniejszych w świecie rzek, scenografią pirackich epizodów, miejscem zaopatrzenia statków podczas Drugiej Wojny Światowej oraz drogą ogromnej emigracji na końcu XIX i początku XX wieku, która odchodziła z zabiedzonych ziem w nieznane.
Ale wróćmy do wsi. Społeczność żyjąca tam była wiejska, z klasy robotniczej i solidarna. Dość niewykształcona przez brak szkół w okolicy, ale za to z dużą ilością ‘świątyń wina’, które dawały wytchnienie mieszkańcom, którzy przychodzili tam w towarzystwie zapomnieć niesprawiedliwości ich ciężkiego życia. Tak, życie robotnika nie było przyjemne, ale życie kobiet nie było o wiele lepsze. Ah! Kobieta z tej wioski ciągle czeka na pomnik dziękczynny dedykowany jej duchowi pracy, poświęceniu oraz współuczestnictwu w dążeniu do dobrobytu, nie tylko tej wioski, ale całego miasta, o którym mówimy.

LUGAR // PLACE


Tweet
[es] Mandanos tu comentario, transliteración, translación: [en] Send me your comment, transcription, translation: [pl] Wyślij mi komentarz, transkrypcję, tłumaczenie: